GENERAL ASSISTANT Jobs in Bergrivier Municipality Vacancies 2023 | Apply For Jobs in Bergrivier

  • Full Time
  • Bergrivier
  • 112656 ZAR / Year

Bergrivier Municipality

  • Hiring Organisation: Bergrivier Municipality Careers
  • Vacant Position: GENERAL ASSISTANT
  • Internship Location: Bergrivier
  • Required Qualification: Relevant Qualification
  • Salary: R 112656 a year
  • Last Date: 05/04/2023

Apply For Vacancies in Bergrivier Municipality as a GENERAL ASSISTANT Job Role Which is Available For Bergrivier Location. Bergrivier Municipality has released this job notification On Their Official Careers website. To Comply with The position candidate need to have the required qualification as mentioned in the description of the official job portal. Apply as soon as possible before the job gets expired. For more government and private job vacancies in across South Africa Click Here.

Requirements for GENERAL ASSISTANT at Bergrivier Municipality:-

Bergrivier Municipality ensures the wellbeing of all communities within the Bergrivier region through economic growth, social wellbeing,
community involvement and effective management within a safe and healthy environment.

Bergrivier Municipality with its head office in Piketberg and approximately an hour’s drive from Cape Town currently has the following vacancy
and awaits applications from competent persons who comply with the minimum job requirements. (Women and persons with disabilities are
encouraged to also apply.)

VACANCY
INTERNAL & EXTERNAL APPLICATIONS WILL BE CONSIDERED

RE-ADVERTISE:
GENERAL ASSISTANT: PARKS & CEMETERIES (PORTERVILLE)
DIRECTORATE: COMMUNITY SERVICES
GD161/431/PV

Requirements: Ability to understand at least (Afrikaans/English/IsiXhosa) · High level of responsibility · Physically fit and able bodied ·
Required to work in all weather conditions · Required to work outside normal working hours during planned overtime · Must perform duties
in the whole of the Municipality when required · Perform general labouring duties at amenities (community hall, caravan park, cemeteries,
swimming pool, sport fields, etc.) when required.

Qualifications: Basic Literacy / Minimum Grade 10

Experience: 2 years relevant experience required.

Job Purpose: Undertakes labouring tasks/activities associated with maintaining parks and gardens using hand held tools to cut, trim and
shape verges, grass, flower beds and overgrown shrubs and attending to general labouring tasks in accordance with laid down
instructions.

Key Performance Areas: Undertakes specific tasks/activities associated with the maintenance of parks and gardens and attends to the
cleaning of drainage systems · Clean vehicles and attends to the storage and care of cleaning tools · Undertakes specific activities/tasks
associated with the process of weed eradication · Any other related duty as requested by the supervisor.

This Competencies level for this position is a level 1 as stipulated in Annexure A of the Municipal Staff Regulations Government Notice
R890 as promulgated in Government Gazette 45181 dated 20 September 2021 and comprises of the following competencies:

Core Professional Functional Public Service Personal Management / Leadership
Competencies Competencies Orientation Competencies Competencies Competencies 

Managing work  Facility specific  Interpersonal  Action orientation  Direction setting 
Planning and skills relationships  Resilience  Impact and influence

organizing  Workplace safety  Communication  Change readiness  Team orientation 
Service delivery  Learning orientation  Coaching and

orientation  Problem solving mentoring 
Accountability and  Team orientation

ethical conduct

Salary: R 112 656.00 per annum (T03 of a Category 3 Local Authority)
Date of acceptance: 01 June 2023 or as soon as possible
Enquiries: Mr D Carolissen at 022 913 6000

 

GENERAL:

1. A service bonus equivalent to one month’s salary, where applicable, will be payable and be supplemented by the normal benefits

applicable to the Municipality including a housing allowance for home owners subject to certain conditions.
2. The Municipality is an equal opportunity employer and respects the conditions of the Employment Equity Act, preference will be

given to candidates who comply with the Employment Equity Targets.
3. The Municipality is not bound to make any appointment.
4. All appointments are subject to Police clearance; which means that by applying for a position at the Municipality,
5. you give us permission to obtain a Police clearance,
6. Applications received after the closing date or which have been received without the documentation mentioned below, will not be

considered.
7. Only short-listed applicants will be contacted for interviews. Applicants can regard their applications as being unsuccessful if no

feedback has been received within six weeks from the closing date.
8. Canvassing of any councillor and/or member of the Appointment Committee and/or any personnel member of the Municipality will

not be allowed and will immediately disqualify applicants.
9. In addition to the minimum job requirements and station mentioned herein, applicants may be expected to work overtime or be on

standby, as well as render services in other parts within the municipal area, as required.
10. Appointment in certain posts is subject to a security clearance and applicants will also undergo an interview and evaluation

process and where necessary, write a trade test.
11. The municipality respects the conditions of the Protection of Personal Information Act. By submitting your information and

application you confirmed that the information you have provide to us is true, correct and up to date.
12. ONLY APPLICATIONS WITHIN THE BERGRIVIER MUNICIPAL AREA (WC013) WILL BE CONSIDERED.
13. Successful candidates will be expected to sign a contract of employment, disclosure of benefits and interests and a performance

agreement (where applicable) with the employer.

A covering letter with at least two contactable references (managers, subordinates or peers), must accompany the completed prescribed
application form (available on request at Tel. 022 9136000 or on the municipality’s website www.bergmun.org.za) with certified copies of
the necessary qualification certificates, ID document, Drivers Licence and a Curriculum Vitae (Maximum of 3 pages), (only one post per
application form) to reach the Municipal Offices, Piketberg or mailed to P O Box 60, Piketberg 7320 for the attention of
Mrs. W Terry Thomas (Human Resources Officer: Provisioning and Administration) by no later than the closing date.

NO FAXES OR ELECTRONIC APPLICATIONS WILL BE ACCEPTED.

CLOSING DATE: FRIDAY, 10 MARCH 2023 AT 15:00

ADV H LINDE 13 CHURCH STREET
MUNICIPAL MANAGER P O BOX 60

PIKETBERG
MN 288/2022 7320

 

BERGRIVIER MUNISIPALITEIT

Bergrivier Munisipaliteit verseker die welstand van alle gemeenskappe in sy gebied deur ekonomiese groei, sosiale welstand,
gemeenskapsbetrokkenheid en effektiewe bestuur binne ‘n veilige en gesonde omgewing.

Bergrivier Munisipaliteit, met sy hoofkantoor in Piketberg en ongeveer een uur vanaf Kaapstad, beskik tans oor die volgende
vakature en aansoeke word ingewag van bevoegde persone wat aan die gestelde minimum posvereistes voldoen. (Vroue en
persone met gestremdhede word aangemoedig om ook aansoek te doen.)

VAKATURE
INTERNE & EKSTERNE AANSOEKE SAL OORWEEG WORD

HER-ADVERTEER:
ALGEMENE ASSISTENT: PARKE & BEGRAAFPLASE (PORTERVILLE)
DIREKTORAAT: GEMEENSKAPSDIENSTE
GD161/431/PV

Vereistes: Vermoë om ten minste (Afrikaans/Engels/IsiXhosa) te verstaan · Hoë vlak van verantwoordelikheid · Fisiek en bekwaam ·
Vermoë om in alle weersomstandighede te werk · Vereis om buite normale werksure tydens beplande oortyd te werk · Moet pligte in die
hele Munisipaliteit verrig wanneer vereis · Voer algemene arbeidspligte uit by geriewe (gemeenskapsaal, karavaanpark, begraafplase,
swembad, sportvelde, ens.) wanneer nodig · Een (1) maande relevante ondervinding.

Kwalifikasie: Basiese geletterdheid / Minimum Graad 10

Ondervinding: 2 jaar relevante ondervinding

Doel van Pos: Onderneem take/aktiwiteite wat verband hou met die instandhouding van parke en tuine deur handgereedskap te
gebruik om rande, gras, blombeddings en oorgroeide struike te sny, snoei en vorm te gee en om algemene arbei take te verrig in
ooreenstemming met vasgestelde instruksies.

Sleutel prestasie areas: Onderneem spesifieke take/aktiwiteite wat verband hou met die instandhouding van parke en tuine en sorg vir
die skoonmaak van dreineringstelsels · Maak voertuie skoon en sorg vir die berging en versorging van skoonmaakgereedskap ·
Onderneem spesifieke aktiwiteite/take wat verband hou met die proses van onkruiduitwiaaing · Enige ander verwante plig soos deur die
toesighouer versoek.

Die bevoegdheidsvlak vir hierdie pos is ‘n vlak 1 soos bepaal in Bylae A van die Munisipale Personeelregulasies Staatskennisgewing
R890 soos afgekondig in die Staatskoerant 45181 soos gedateer op 20 September 2021 en bestaan uit die volgende bevoegdhede:

Kern Professionele Funksionele Bevoegdhede t.o.v
Bevoedghede Bevoegdhede Openbare

Persoonlike Bestuur / Leierskap
Diensoriëntering Bevoegdede Bevoegdhede 

Bestuur van  Fasiliteitspesifieke  Interpersoonlike  Aksie-oriëntering  Rigtingbepaling
werk vaardighede verhoudings  Volharding  Impak en invloed 

Beplanning  Werksplekveiligheid  Kommunikasie  Gereedheid vir  Spanoriëntering
en organisering  Dienstelewerings verandering  Afrigting en

oriëntering  Leeroriëntering mentorskap 
Probleemoplossing 
Verantwoordingspligtigheid

en etiese gedrag

Salaris: R 112 656. 00 per jaar (T03 van ‘n Kategorie 3 Plaaslike Owerheid)

Diensaanvaarding: 01 Junie 2023 of so spoedig moontlik

Navrae: Mnr D Carolissen by (022) 913 6000

 

ALGEMEEN:

1. ’n Diensbonus gelykstaande aan een maand se salaris waar van toepassing, betaalbaar en word aangevul deur die normale

voordele van toepassing op die Munisipaliteit, insluitend ’n behuisingstoelae vir huiseienaars, onderhewig aan sekere voorwaardes.
2. Die Munisipaliteit is ’n gelyke geleentheid werkgewer en eerbiedig die bepalings van die Wet op Gelyke Indiensneming.
3. Die Munisipaliteit behou die reg voor om nie ’n aanstelling te maak nie.
4. Alle aanstellings is onderworpe aan Polisie verklaring wat noodwendig beteken dat applikante toestemming verleen dat dit verkry

mag word.
5. Aansoeke wat na die sluitingsdatum ontvang word of nie vergesel van die dokumentasie hieronder genoem nie, sal nie oorweeg

word nie.
6. Slegs aansoekers op die kortlys vir onderhoude sal gekontak word. Indien ‘n aansoeker binne 6 weke na die sluitingsdatum nog

geen terugvoering ontvang het nie, moet aanvaar word dat hul aansoek onsuksesvol was.
7. Gunswerwing by enige raadslid en/of enige lid van die aanstellingskomitee en/of enige personeellid van die Munisipaliteit, is

ontoelaatbaar en sal aansoekers onmiddellik diskwalifiseer.
8. Benewens die minimum posvereistes en standplaas hierin gestel, mag daar van posbekleërs verwag word om oortyd- en

bystanddiens te verrig, asook om van tyd tot tyd in ander dele van die munisipale gebied diens te lewer, soos vereis.
9. Aanstelling in sekere poste is onderhewig aan ’n sekerheidsklaring en daar sal ook van aansoekers verwag word om ’n onderhoud-

en evalueringsproses te deurloop en waar van toepassing, ’n vaktoets af te lê.
10. Die munisipaliteit eerbiedig die bepalings van die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting. Met die inhandiging van u

informasie en aansoek bevestig u dat die inligting wat u aan ons verskaf korrek is en ’n ware weergawe van u mees onlangse
inligting.

11. SLEGS AANSOEKE VANUIT DIE BERGRIVIER MUNISIPALE AREA (WC013) SAL OORWEEG WORD.
12. Daar sal van suksessvolle kandidate verwag word om ’n dienskontrak, openbaarmaking van voordele en belange en ’n

prestasiekontrak (waar van toepassing) met die werkgewer te onderteken.

’n Dekbrief met vermelding van ten minste twee kontakbare verwysings (lynbestuurders, ondergeskiktes of eweknieë), vergesel van die
voltooide voorgeskrewe aansoekvorm (op aanvraag verkrygbaar by Tel: 022 913 6000 of op die munisipaliteit se webwerf by
www.bergmun.org.za),‘n Curriculum Vitae (maksimum 3 bladsye) en gesertifiseerde afskrifte van die nodige kwalifikasie sertifikate,
identiteitsdokument en bestuurderslisensie (slegs een pos per aansoekvorm) moet by die Munisipale Kantore, Piketberg ingedien
word of kan gepos word na Posbus 60, Piketberg, 7320 vir die aandag van Mev. W Terry Thomas, om haar te bereik teen nie later
nie as die sluitingsdatum.

GEEN FAKSE OF ELEKTRONIESE POS SAL AANVAAR WORD NIE.

SLUITINGSDATUM: VRYDAG, 10 MAART 2023 OM 15:00

ADV. H LINDE KERKSTRAAT 13
MUNISIPALE BESTUURDER POSBUS 60

PIKETBERG
MK 288/2022 7320

To Apply Online

First click on the apply now button given below. you will be redirected to the official job portal on company website at there read the official job description provided by the officials of the organization. after reading the job information fill the online job application form carefully then submit the job application form.

Online Job Seekers can also Apply For Municipality vacancies to get a government job nearby. Also, candidates can avail themselves of the list of Government jobs in South Africa and get employed to enjoy a rewarding career and a happy life. Degree or Diploma holders can also look for Department of Public Service and Administration jobs from this job portal. 

To apply for this job please visit www.bergmun.org.za.